video
play-sharp-fill

La salutation au soleil Sūrya Namaskar par Sri Shivasam, professeur de yoga Chennai 2017.

Surya namaskar mantrah